ماده 20 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:
1 (اصلاحی 1402/08/20)- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 6/000/000 ریال و حداقل 6/000/000 ریال و حداکثر 60/000/000 ریال؛
2 (اصلاحی 1402/08/20)- حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 8/000/000 ریال و حداکثر 100 میلیون ریال.
تبصره (الحاقی 1402/08/20)- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ 15/000/000 ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ 10/000/000 ریال.