رشته مهندسی آب:

از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
دستمزد اندازه ‌گیری آب و حقابه‌ ها به شرح ذیل است:
1 (اصلاحی 1402/08/20)- تا 50 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 6/000/000 ریال؛
2 (اصلاحی 1402/08/20)- مازاد بر 50 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر 4000 ریال؛
3 (اصلاحی 1402/08/20)- از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 1600 ریال و حداکثر دستمزد 70 میلیون ریال می‌باشد.
(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد 6/000/000 ریال می ‌باشد.
(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 16/000/000 ریال است.
تبصره - در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌ برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ ها و منصوبات آن، شبکه های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده 11 این تعرفه خواهد بود.
(اصلاحی 1402/08/20)- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ ها، مقطوعاً 14/000/000 ریال است.
دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه ها و کانال ‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:
1 (اصلاحی 1402/08/20)- تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر کیلومتر 6/000/000 ریال و حداقل 6/000/000 ریال و حداکثر 60/000/000 ریال؛
2 (اصلاحی 1402/08/20)- حریم رودخانه و کانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر کیلومتر 8/000/000 ریال و حداکثر 100 میلیون ریال.
تبصره (الحاقی 1402/08/20)- تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ 15/000/000 ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ 10/000/000 ریال.
(اصلاحی 1402/08/20)- دستمزد رسیدگی به وضع پس آب ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً 10/000/000 ریال است.