تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۲۳۶
شماره پرونده: ۱۴۹۸-۱/۱۲۷-۹۵

استعلام:

به موجب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی چنانچه دادگاههای عمومی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت بکنند پرونده برای حل اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال می‌شود اکنون برای این دادگاه معلوم نیست که آیا کمیته قضایی لیگ کشوری کنگ فو و هنرهای رزمی، مرجع غیر قضایی محسوب می‌شود و می‌تواند در خصوص قراردادهای خصوصی ورزشکاران این رشته و مسئولان هماهنگی تیم ها رسیدگی کند یا به این اختلافات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود؟و اصولاً ماهیت کمیته قضایی لیگ کشوری کنگ فو و هنرهای رزمی برای دادگاه معلوم نیست و در قوانین در اختیار نیز به مصوباتی در این خصوص مواجه نشدیم/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف نظر از آن که کمیته ای تحت عنوان «کمیته قضایی لیگ کشوری کنگ‌فو و هنرهای رزمی» وجود ندارد و برابر فصل دوم آئین نامه انضباطی فدراسیون هنرهای رزمی و کنگ‌فو صرفاً کمیته‌ای با عنوان «انضباطی» در این فدراسیون وجود دارد، برابر ماده ۷ آیین نامه یادشده وظیفه این کمیته رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات ناشی از نقض مقررات مربوط به ورزش در رشته‌های تحت پوشش فدراسیون می‌باشد و این امر هیچ ارتباطی با رسیدگی به دعاوی ندارد. بدیهی است اگر طرفین به موجب قرارداد مرجع مذکور یا هر مرجع یا شخص دیگری را به عنوان داور انتخاب کرده باشند برابر مقررات مربوط به داوری رفتار می‌شود. بنابراین در فرض سوال بحث لزوم یا عدم لزوم اعمال ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب موضوعاً منتفی است و دادگاه مکلف به رسیدگی به دعاوی فرض استعلام می‌باشد./ن