ماده 66 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.