ماده 89 قانون محاسبات عمومی کشور

نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88 این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.