رای شماره 185 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 179/81

شاکی: رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 81/594 شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 10 شهریور 1381

شماره دادنامه: 185

مقدمه: رئیس (وقت) شعبه شانزدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند به شرح پرونده کلاسه 80/1832 این شعبه موضوع دادنامه شماره 1619 مورخ 1380/10/18 آقای رمضان علی مختاری شکایت خود برعلیه شهرداری شهرستان ساوجبلاغ را مسترد نموده و قرار ابطال دادخواست صادر گردیده و پرونده مختومه شده‌ است شاکی مجدداً دادخواست دیگری تقدیم که به شعبه 16 ارجاع گردیده است شعبه 16 نیز به استناد بند ت ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اعتبار امر مختومه دادنامه 749 مورخ 12/4/81 را صادر کرده ‌است در صورتی که آن چه قبلاً در دادنامه شماره1619 مورخ 18/10/80 مورد اظهار نظر واقع شده ‌است فقط دستور موقت بوده ‌است و دوباره اصل شکایت و خواسته شاکی یعنی ابطال رای کمیسیون تبصره 2 ماده 99 اصلاحی قانون شهرداری قبلاً‌ اظهار نظری نشده ‌است تا از مصادیق اعتبار امر مختومه بوده‌باشد علیهذا با توجه به اشتباه این شعبه به شرح فوق‌الاشعار در اجرای تبصره یک ماده 18 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون دیوان عدالت اداری مراتب جهت طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به ‌اینکه مفاد دادنامه شماره 1619 مورخ 18/10/80 در پرونده کلاسه 80/1832 شعبه شانزدهم بدوی دیوان مصرح در صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد آن است و به شرح مندرجات نامه مورخ 1381/05/12 رئیس آن شعبه در مورد اساس اعتراض نسبت به رای قطعی کمیسیون موضوع تبصره 2ماده 99 قانون شهرداری در قلمرو بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نفیاً و اثباتاً‌ رای مقتضی صادر نشده و در نتیجه موضوع از مصادیق امر مختوم و صدور قرار رد شکایت به جهت مذکور نبوده ‌است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره 749 مورخ 1381/04/12 در پرونده کلاسه 81/594 شعبه مزبور دادنامه اخیرالذکر به استناد تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود و رسیدگی به شکایت و اعتراض شاکی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع