تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۷۳۶
شماره پرونده: ۹۳-۶۲-۴۲۶

استعلام:

احتراما در پرونده­های اجرایی خصوصا پرداخت مهریه که بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می­شود بعد از تقسیط پرداخت محکوم به و پرداخت قسمتی از اقساط در خصوص اینکه آیا نسبت به باقیمانده اقساط مجددا بر اساس نرخ شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی خسارت تاخیر تادیه محاسبه واضافه می­گردد یا خیر اختلاف نظر وجود دارد خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت اثبات اعسار مدیون (محکومٌ­علیه) و تقسیط محکومٌ­به ،‌چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.تست