ماده 2 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

سازمان، دستگاه اجرائی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره می‌شود.