ماده 13 قانون صدور چک

(اصلاحی 1382/06/02)- در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

قوانین (1 مورد)