اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/06/27
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر کیش

موضوع

اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه

پرسش

چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد طرح دعوی اعسار از پرداخت حقوق مالی وی قابلیت استماع دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال با عنایت به مواد 20 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده و 29 قانون حمایت خانواده در صورتی که با طرح دعوای زوج حکم به طلاق و مفارقت بین زوجین صادر شود، اجرای طلاق و ثبت آن نیاز به پرداخت مهریه و حقوق مالی زوجه داشته باشد، زوج می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نموده و در صورت اقتضاء گواهی مربوط اخذ و به دفترخانه برای طلاق ارائه کند.

نظر اتفاقی

نظر به اینکه در صورت درخواست طلاق از ناحیه زوج، تکلیف وی به پرداخت حقوق مالی زوجه مبنی بر اقدام خودش بوده، بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه نماید در چنین حالتی دعوی اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابل توجه و ترتیب اثر نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها