شرط اثبات بزه تهدید

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی را که نوعا دلالت بر تهدید می کند به متهم منتسب کنند.

رای دادگاه بدوی

موضوع پرونده عبارت است از رسیدگی به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران علیه آقای خ. ب.الف. فرزند خ. متهم به تهدید(صفحه 59 پرونده)متهم منکر اتهام است و در دفاع اظهار داشته انگیزه شاکیان جهت طرح شکایت محکومیت آن ها بابت جبران خسارات وارده به منزل وی می‌باشد علیرغم این دفاع با توجه به اظهار شهود متعدد دادگاه به استناد ماده 669 قانون تعزیرات و بند ( 2 ) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای خ. ب.الف. ی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 12/5/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار تجدیدنظرخواه در تمام مراحل تجدیدنظرخواهی و اینکه شاکی و شهود بیان و مشخص ننموده‌اند که چه رفتار و گفتار تجدیدنظرخواه دلالت بر تهدید داشته و به صورت کلی گفته اند تهدید نمود لهذا به لحاظ فقد دلایل قانع کننده ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت آقای خ. ب.الف. از اتهام تهدید صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی - میرحسینی

منبع
برچسب‌ها