تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۴۵

پیام: شرط اثبات بزه تهدید آن است که شاکی و شهود، رفتار یا گفتار خاصی را که نوعاً دلالت بر تهدید می کند به متهم منتسب کنند.

رأی دادگاه بدوی

موضوع پرونده عبارت است از رسیدگی به کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران علیه آقای خ. ب.الف. فرزند خ. متهم به تهدید(صفحه ۵۹ پرونده)متهم منکر اتهام است و در دفاع اظهار داشته انگیزه شاکیان جهت طرح شکایت محکومیت آن ها بابت جبران خسارات وارده به منزل وی می‌باشد علیرغم این دفاع با توجه به اظهار شهود متعدد دادگاه به استناد ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات و بند (۲) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای خ. ب.الف. ی را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ. ب.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۲/۵/۹۳صادره از شعبه ۱۱۷۷ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به پرداخت جزای نقدی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار تجدیدنظرخواه در تمام مراحل تجدیدنظرخواهی و اینکه شاکی و شهود بیان و مشخص ننموده اند که چه رفتار و گفتار تجدیدنظرخواه دلالت بر تهدید داشته و به صورت کلی گفته اند تهدید نمود لهذا به لحاظ فقد دلایل قانع کننده ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند ۱ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت آقای خ. ب.الف. از اتهام تهدید صادر می نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی - میرحسینی