ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین منجر به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع

عنوان جرم
ارتکاب گسترده جنایت علیه تمامیت جسمانی جنین منجر به ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی جنین‌ها یا مادران در حد وسیع
مجازات
در حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی
در صورت عدم احراز قصد ایراد خسارت عمده در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده: حبس درجه 5 یا 6
مستند قانونی
ماده 61 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24

عناوین و برچسب‌ها