شماره پرونده ۸۰۷ - ۱۰۸ - ۹۳
سوال
طبق ماده ۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رای قط-عی هیات حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود، حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیات حل‌اختلاف نرفت و رای هیات تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رای هیات تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ - /۵/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلی-ه آراء صادره اعم از اینکه از ه-یات تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هی-ات حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می‌گیرد.