تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۱۹۷
شماره پرونده: ۹۳-۱۰۸-۸۰۷

استعلام:

طبق ماده ۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رای قطعی هیئت حل اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیئت حل اختلاف نرفت و رای هیئت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رای هیئت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیه آراء صادره اعم از اینکه از هئیت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیئت حل اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می‌گیرد.