تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۳/۱۴۶۸
شماره پرونده: ۱۰۱۷‏-‎۱‏/‎۱۶۸‏-‎۹۳

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده ۲۰۷ قانون فوق الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.