ماده 510 قانون مدنی

در اجاره حیوان لازم نیست که عین مستاجره حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.

عناوین و برچسب‌ها