ماده 371 قانون مدنی

در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت بر تسلیم در زمان اجازه معتبر است.

عناوین و برچسب‌ها