ماده 514 قانون مدنی

خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.

عناوین و برچسب‌ها