ماده 37 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

دستمزد افراز و قطعه‌ بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه به طور واضح و روشن به شرح زیر است:
1 - دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 11 این تعرفه به اضافه بیست درصد؛
2 - در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌ برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‌شود.
تبصره - در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد 34 الی 36 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.