رای شماره 460-459-458 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 458-459-460

تاریخ دادنامه: 10/5/1396

کلاسه پرونده: 91/879، 92/881، 93/137

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان محمداله فروزش- بهروز مهر پور- بهروز مهرپور با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 265/ش الف د-21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: 1- در پرونده های شماره 91/879، 92/881 و 93/137 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه شماره 265 ش الف د- 21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز درخواست شده بود.

2- هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موضوع رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 84-30/5/1395 رای به رد شکایت صادر می کند.

گردش کار و متن رای مذکور به قرار زیر است:

کلاسه پرونده: ه- ع /91/879 و 92/881 و 93/137 دادنامه: 84 تاریخ صدور: 30/5/95

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

شاکی: بهروز مهر پور، محمد اله فروزش با وکالت روح اله قاسم زاده

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز

موضوع خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره 265 ش الف د -21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره 265 ش الف د - 21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز را به شرح ذیل تقاضا کرده است:

حسب مفاد دادخواست شاکی و لایحه تقدیمی از وی مثبوت به شماره 2039 - 13/9/1391 بر طبق مصوبه مذکور اراضی که در حوزه استحفاظی باغات قرار دارند در صورتی که قابلیت تغییر کاربری به مسکونی داشته باشند باید طبق فرمول پیش بینی شده در مصوبه معادل پنجاه درصد بهاء روز زمین را که توسط هیات ارزیاب شهرداری تعیین می‌شود به شهرداری به عنوان سهم خدمات بپردازند به جهت اینکه مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و تحمیل امر خلاف شرع به شهروندان و مخالف اصل تسلیط، قانون اصلاح قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض و ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری است تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه دفاع طرف شکایت در لایحه مثبوت به شماره 12 - 10/1/1391 این است که قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو گردیده است. طبق تبصره یک ذیل ماده (50) قانون اخیرالذکر در مواردی که در این قانون برای آنها مالیات و عوارض تعیین شده شورا نمی تواند عوارض وضع نماید و با استناد به مفهوم مخالف آن و اختیارات مندرج در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به جهت اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر موضوع مصوبه شورا وضع نشده شورا حق وضع عوارض را دارد. شورای عالی شهرسازی و معماری در 9/7/1379 نسبت به وضع و تصویب ضوابط و مقررات طرح تفصیلی باغات قصردشت شیراز در قالب طرح ساماندهی باغات مذکور اقدام نموده است مصوبه شورا در جهت اخذ عوارض از اراضی و املاک واقع در گروه پنج که از جمله باغهای کم بازده یا بی بازده دارای قابلیت ساخت و ساز در حوزه باغات مذکور بوده تصویب شده تا از محل دریافت آنها باغهای مثمر و دائر غیر قابل تفکیک خریداری گردد. مصوبه مربوط به باغات است و ماده (101) قانون شهرداری در خصوص اراضی است. عوارض مذکور جنبه الزام ندارد و فقط از مالکینی که متقاضی ساخت و ساز باشند اخذ می‌گردد و قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده (5) و تقاضای مالک و در چارچوب مصوبه مذکور توافق مالک و شهرداری به کمیسیون ارسال می‌گردد. دریافت عوارض در موارد مشابه مثل ماده (2) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها پذیرفته شده است. اخذ عوارض ما به ازاء خدماتی است که توسط شهرداری با مسکونی شدن آن ارائه می‌گردد. وضع عوارض به عنوان بهای خدمات شهری در رای وحدت رویه شماره 219 - 26/4/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است. هیات مذکور در رای شماره 1331/86 - 14/11/1386 مصوبه شماره 235 /س/ب مورخ 29/3/1381 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط به حوزه استحفاظی باغات قصردشت را تایید نموده است.

هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

نظر به اینکه دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 1834/102/93 - 2/6/1393 اعلام کرده است « مصوبه شماره 265-ش الف د-21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز در جلسه 29/5/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد « مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از حیث مغایر با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است » و با توجه به اینکه مصوبه معترض به در راستای اجرای مصوبه مورخ 7/9/1379 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح ساماندهی باغات منطقه قصردشت شیراز و چگونگی اجرای آن و نحوه اقدام مالکین اراضی مذکور با توجه به بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران تهیه و تنظیم شده و با موافقت مالکین صورت می‌گیرد بنابراین مصوبه معترض به مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

3- در فرجه مقرر در ماده 84 قانون پیش گفته، ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به موجب لایحه ای به رای مذکور اعتراض می کنند.

مفاد لایحه به قرار زیر است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در اجرای قسمت اخیر بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله امضا کنندگان ذیل اعتراض خود را در بقاء مهلت قانونی، نسبت به دادنامه شماره 84 -3/6/1395 کمیسیون تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم و با توجه به دلایل ذیل تقاضای پذیرش اعتراض و ارجاع پرونده به هیات عمومی جهت تجدیدنظر نسبت به دادنامه مذکور از محضرتان داریم:

ایردات شکلی:

1- شورای شهر شیراز در خصوص عوارض تغییر کاربری از اراضی و باغات قصرالدشت، طی مصوبه مورخ 7/6/1380 عوارضی با همین مضمون و بر همین ملاک تصویب نموده است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 211-11/4/1385 مصوبه مذکور را ابطال نموده است.

2- به صراحت مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات عمومی دیوان برای تمامی شعب دیوان و سایر مراجع اداری « لازم الاتباع» می‌باشد. با توجه به صراحت قانون در خصوص تبعیت از مفاد آراء هیات عمومی دیوان به نظر می‌رسد قضات کمیسیونهای تخصصی مکلف به رعایت مفاد آراء هیات عمومی در تصمیمات و آراء خود می‌باشند.

3- با توجه به صدور دستور موقت شماره 9309970902800175-6/2/1393 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه مذکور به نظر می‌رسد اطاله دادرسی در کمیسیون تخصصی مذکور نسبت به موضوع شکایت، آن هم قریب به 4 سال، خارج از مقررات ماده 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

4- در اجرای قانون پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای هیات تخصصی را فراهم کند، ارائه نشده است، بنابراین اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری به رای شماره 84-30/5/1395 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد را منطبق با قانون تلقی نکرده و رای به رد اعتراض و مآلاً تایید رای مذکور هیات تخصصی صادر کردند.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع