رای شماره 1204 مورخ 1395/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1204

تاریخ دادنامه: 12/11/1395

کلاسه پرونده: 95/1078

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 462-2200-13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار: 1- در پرونده کلاسه 95/1078 هیات عمومی ابطال مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه مورخ 13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه سنواتی 462- 2200 درخواست شده است.

2- متن مصوبه مورد شکایت بدین شرح است:

« ماده واحده:

به استناد تبصره سوم (3) ماده هفتم (7) آیین‌نامه اجرایی ماده یکم (1) قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 شورای انقلاب تصویبی در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها مورخ 15/2/1389 و اصلاحات بعدی آن، نظریه کمیسیون بدوی تشخیص باغات ابلاغی به شماره 598580/06/611 - 4/6/1393 سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران مبنی بر حفظ درختان پلاک ثبتی به شماره سی و نه فرعی از چهل و هفت اصلی (39/47) به مساحت (4050) متر مربع واقع در خیابان شهید عراقی، ملکی نسب، پلاک 25، در محدوده منطقه چهار (4) شهرداری تهران بررسی و مقرر گردید بر اساس ضوابط پهنه 211G (که در طرح تفصیلی درج شده است) اقدام شود و دستور نقشه یا صدور پروانه مغایر ضوابط پهنه مذکوربر خلاف ضوابط قانونی است.

ذینفع (مالک) موظف به حفظ کلیه درختان موجود در این پلاک ثبت بوده و شهرداری تهران مکلف به نظارت بر این امر و برخورد با هر گونه تخلف وفق قوانین و مقررات موضوعه می‌باشد.»

در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر به اینکه مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه مورخ 13/4/1395 شورای اسلامی شهر تهران مربوط به حفظ درختان موجود در پلاک ثبتی 39 فرعی از 47 اصلی توسط ذینفع (مالک) می‌باشد و متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع