(اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۰۱)- کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱)‌ موظف است در تشخیص ضرورت‌ ها موارد زیر را رعایت نماید:
۱ - اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذی‌ ربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی.
۲ - ضوابط طرحهای کالبدی، منطقه‌ ای و ناحیه‌ ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
۳ - مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح.
۴ - ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.
۵- استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه ذی‌ ربط.