رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 602

تاریخ دادنامه: 11/04/1398

شماره پرونده: 98؍906

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان سیدجواد هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به خواسته برقراری فوق العاده شغل موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند. در خصوص شکایت آنها از سوی شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارضی صادر شده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900301693 با موضوع دادخواست آقای سیدجواد هاشمی اسکلکی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و یا بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به موجب دادنامه شماره 9609970900301035 -3؍4؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد و غیره برای حداکثر 25 درصد از مشاغل موسسه حداکثر تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر حسب دستورالعمل مصوب هیات امنا تعیین می‌شود در حالی که در مانحن فیه خوانده اعلام کرده دستورالعمل اجرایی آن با لحاظ مشاغل مورد نظر تاکنون از سوی هیات امنا تدوین نشده است و مصوبه هیات وزیران به شماره 138091؍ت50000 -15؍11؍1393 نیز برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را صرفاً برای مشاغل تخصصی ستاد وزارتخانه ها مشروط به وجود اعتبار و تایید سازمان برنامه ریزی کشور به نحوی که پرداختی به کارکنان هر دستگاه از 60 درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز اعلام کرده است با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رای مذکور به موجب رای شماره 9709970955801237-20؍4؍1397 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شد.

ب: شعبه 39 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980957601074 با موضوع دادخواست آقای محمد محسنی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 2- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان 3- سازمان بازنشستگی کشوری (استان گیلان) و به خواسته الزام به احتساب فوق العاده شغل موضوع بند 10 ماده 68 فصل دهم قانون مدیریت کشوری و بند 12 ماده 54 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اعمال در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره 9609970957601264-26؍12؍1396 به شرح زیر رای صادر کرده است:

با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرفین شکایت و نظر به اینکه فوق العاده مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت کشوری «فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر 25 درصد از مشاغل در برخی از دستگاه های اجرایی تا 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفتهخواهد شد.» بدون شرط تامین اعتبار است و با توجه به جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تامین اعتبار از ناحیه سازمان یا وزارت متبوع اعلام نموده و نظر به اینکه به موجب آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 164-20؍12؍1370 و 394-29؍9؍1389 عدم تامین اعتبار مسقط حقوق استخدامی شاکی نمی‌باشد و از طرفی برابر مصوبه هیات وزیران به شماره 650122ت؍48753؍ه استحقاق شاکی پذیرفته شده فلذا شکایت را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رای مذکور به موجب رای شماره 9709970959301280-4؍4؍1397 شعبه 23 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15؍10؍1389 کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از حیث مقررات اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه های مصوب هیات امناء هستند و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله دریافت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 آن و مصوبات هیات وزیران در این خصوص خارج هستند. ثانیاً: فوق العاده ویژه مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر به موارد خاص و مشروط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران است. هیات وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده مزبور به کارکنان دستگاه های اجرایی دو مصوبه کلی داشته است. یکی مصوبه شماره 83447؍ت48729ه--9؍4؍1392 است که به موجب مصوبه دیگر به شماره 127823ت48729ه--16؍7؍1392 به دلیل ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم تامین بار مالی توسط هیات وزیران لغو شده است. دیگری مصوبه شماره 138091؍ت50000ه--15؍11؍1393 است که حکم آن مخصوص کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور و سازمانهای ستادی با حیطه وظایف ملی است و شامل حال شکات پرونده ها که از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند نمی شود. ثالثاً: فوق العاده ویژه موضوع ماده 54 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، نیز برای موارد خاص و برای حداکثر 25 درصد از مشاغل است، مشاغلی که تعیین آنها و نیز تعیین میزان فوق العاده قابل پرداخت به تهیه دستورالعمل مصوب هیات امناء موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است. بدیهی است بدون تهیه دستورالعمل مذکور امکان شناسایی مشاغل مورد نظر و تعیین میزان فوق العاده پرداختی به آنان وجود ندارد. با عنایت به مراتب فوق رای شماره 96099709001035-3؍4؍1396 شعبه سوم که به رد شکایت صادر شده و در شعبه 25 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970955801237-20؍4؍1397 تایید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقیمعاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع