ماده 41 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

(اصلاحی 1354/03/14)- قراردادهای اجاره و واگذاری اراضی جنگلی جلگه‌ ای شمال که با رعایت مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های مصوب سالهای 1348 و 1349 با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده به قوت خود باقی است و این قبیل اراضی‌ اعم از اینکه اسناد انتقال قطعی آنها به نام اشخاص صادر شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهره‌ برداری از‌ جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحیه‌ های سالهای 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌ رویه درخت‌ مصوب مردادماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.