ماده 1107 قانون مدنی

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (10 مورد)

عناوین و برچسب‌ها