تعلق یا عدم تعلق دیه به راننده در صورت صدور بیمه نامه قبل از تصویب قانون توسعه پنجم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/02
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

تعلق یا عدم تعلق دیه به راننده در صورت صدور بیمه نامه قبل از تصویب قانون توسعه پنجم

پرسش

چنانکه حادثه رانندگی در سال 1390 اتفاق افتاده باشد و راننده مسبب حادثه مصدوم شده باشد با توجه به بیمه‌نامه خودرو که در اواخر سال 1389 تنظیم شده و تا پایان سال 1390 اعتبار داشته است و با لحاظ رای وحدت رویه شماره 681 و ماده 115 قانون پنجم توسعه؛ آیا شرکت بیمه مکلف است به موجب بیمه، حوادث دیه را پرداخت کند؟

نظر هیات عالی

نظریه اتفاقی قضات حوزه قضایی شهرستان یزد مطلوب و مورد تایید هیات عالی است با این توضیح که در فرض سوال، اگر حادثه رانندگی منجر به ورود صدمه و خسارت بدنی، بعد از تاریخ تصویب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله مصوب سال 89 حادث شده باشد؛ شرکت بیمه مسئول پرداخت دیه صدمات وارد شده باشد.

نظر اتفاقی

آنچه از بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز رای وحدت رویه شماره 781 مورخه 26/06/99 به صورت حتمی استنباط می‌گردد و اینکه قراردادهایی که پس از تصویب بند (پ) ماده 115 فوق صادر گردیده، شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه راننده مصدوم همانند سرنشین می‌باشد و دریافت یا عدم دریافت حق بیمه بابت راننده تاثیری در تکلیف شرکت بیمه ندارد.
نظریه گروه اول:
با توجه به اینکه ماده 65 قانون بیمه سال 95 تصریح نموده است بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجراشدن این قانون مشمول قانون زمان خود می‌باشند لذا چنانچه بیمه‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری سال 95 صادر گردیده باشد و لیکن زمان لازم‌الاجرا شدن بند (ب) ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه همچنان اعتبار داشته باشد، با توجه به اینکه مطابق ماده 65 فوق معیار شمول قانون زمان صدور بیمه‌نامه است؛ فلذا از آنجا که بیمه‌نامه موضوع پرسش، قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (ب) ماده 115 صادر گردیده شرکت بیمه تکلیفی در پرداخت دیه راننده ندارد.
نظریه گروه دوم:
با توجه به اینکه مقررات بیمه، جنبه حمایتی دارد و با عنایت به اصل ضرورت جبران خسارت و بنابر قاعده لاضرر و اینکه نباید با تفسیر مضیق و تفسیر لفظی از هدف قانونگذار که ایجاد پوشش بیمه‌ای برای راننده می‌باشد، غافل شد؛ لذا چنانچه بیمه‌نامه قبل از لازم‌الاجرا شدن بند (ب) ماده 115 صادر شده باشد و لیکن از زمان تصویب بند (ب) ماده 115 همچنان اعتبار داشته باشد، در صورت بروز حادثه برای راننده، شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه راننده همانند سرنشین است.

منبع
برچسب‌ها