تملک حاصل میشود: 1) به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2) به وسیله عقود و تعهدات 3) ‌به وسیله اخذ به شفعه 4) به ارث
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.