تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۶۸۶
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۶۸۶ ح

استعلام:

وفق بند ۵ ماده ۵۱، بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد، در دادخواست تحریر نشود، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعلام فرمایید که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند، دادخواست ناقص محسوب می‌شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از عبارت «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» در بند ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که خواهان باید به طور مشخص از دادگاه، صدور رأی مورد نظر راجع به خواسته را درخواست کند؛ به همین منظور در فرم دادخواست قسمتی برای شرح دادخواست خطاب به دادگاه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اگر قسمت شرح دادخواست خالی باشد و مطلبی در آن ذکر نشود، مدیر دفتر باید به استناد بند ۵ ماده ۵۱ قانون یادشده اخطار رفع نقص صادر کند.