عدم دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار توسط دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی

عنوان جرم
عدم دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار توسط دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
مجازات
انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا 2 سال
مستند قانونی
ماده 21 قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/06/24

عناوین و برچسب‌ها