ماده 30 قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع

در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه ‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده ‌راه‌ آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل ‌کالاها حق‌ الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌ در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌ الارض و انبارداری پرداخت کند.