‌ماده 55 قانون استخدام کشوری

مستخدم دولت از هر نوع عملی که موجب ایجاد وقفه در امور اداری کشور شود ممنوع است.