ماهیت اموال دولتی در ارتکاب سرقت و نحوه تجمیع مجازات متعدد جرایم درجه هفت و شش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/07
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

ماهیت اموال دولتی در ارتکاب سرقت و نحوه تجمیع مجازات متعدد جرایم درجه هفت و شش

پرسش

فردی که فاقد گواهینامه است با خودرو به کمیته امداد رفته و اقدام به سرقت آیفون کمیته امداد می‌نماید و پس از سرقت یک سیلی بلاجرح به صورت نگهبان و یکی هم به‌صورت کارمند کمیته امداد می‌زند سوار خودرو شده و برمی‌گردد.
حال پاسخ دهید:
1- بزه سرقت آیفون مشمول سرقت اموال دولتی و عمومی است یا سرقت ساده؟
2- ایراد ضرب بلاجرح، جرم درجه هفت است که مجازات شلاق دارد. حال در مورد تعدد این دو بزه با بزه سرقت و بزه رانندگی بدون پروانه چگونه باید رای صادر شود؟

نظر هیات عالی

سرقت آیفون کمیته امداد مشمول سرقت اموالی است که با هزینه دولت تهیه شده و حسب مورد مشمول یکی از مواد فصل قانونی سرقت می‌باشد. در خصوص نحوه تعیین مجازات نسبت به ایراد ضرب بلاجرح و سرقت و رانندگی بدون پروانه با توجه به ماده 72 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از 6 ماه حبس باشد مانع از صدور مجازات جایگزین حبس است.

نظر اکثریت

1- سرقت آیفون ساختمان کمیته امداد با توجه به اینکه اداره مذکور نوعاً یک اداره دولتی محسوب می‌گردد، پس اموال آن نیز دولتی است و آیفون هم جزء این اموال بوده و سرقت آن مشمول مقرر است ماده 659 کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. 2- در قضیه مورد سوال دو فقره بزه ایراد ضرب و جرح عمدی واقع شده است که به انضمام رانندگی بدون پروانه جمعاً سه جرم درجه هفت و یک جرم درجه پنج واقع شده است که مطابق بند ت ماده 134 قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدام می‌شود بدین نحو که اولاً؛ بزه سرقت را تشدید نمی‌کنیم بلکه مانند صورتی که صرفاً به تنهای بزه سرقت واقع شده است حکم به حداقل مجازات صادر می‌شود. ثانیاً؛ بزه ایراد ضرب بلاجرح هم چون دو مورد است طبق بند ت ماده 134 مشمول بند الف بوده که حداقل هریک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است که در مانحن‌فیه حبس درجه هفت از 91 روز تا شش ماه است که چون مطابق تبصره ذیل ماده 104 قانون مجازات اسلامی به نصف تقلیل یافته پس مجازات بزه مذکور از 45 روز تا سه ماه خواهد بود که میانگین حداقل و حداکثر آن 68 روز می‌باشد که الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود و مجازات رانندگی بدون پروانه نیز به‌عنوان یک مجازات درجه هفت هم با وصف تعدد جرایم به شرح فوق مورد رای واقع می‌شود.

نظر اقلیت

آیفون چون از تاسیسات عمومی نیست پس نمی‌توان سرقت آن را مشمول مقررات ماده 659 قانون موصوف دانست. از طرف دیگر نظریه اکثریت در قسمت نحوه تعیین میزان مجازات مورد پذیرش می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها