قابلیت استماع دعوای اعسار از طرف محکوم‌علیه در صورت احراز تلف (واقعی یا حکمی) محکوم‌به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قابلیت استماع دعوای اعسار از طرف محکوم‌علیه در صورت احراز تلف (واقعی یا حکمی) محکوم‌به

پرسش

چنانچه محکوم‌علیه مدعی تلف مال (عین معین) باشد، آیا محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به اعسار و تقسیط قیمت مال دادخواست تقدیم نماید؟ به چه ترتیبی؟

نظر هیات عالی

با توجه به ماده 3 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که تلف (واقعی یا حکمی) محکوم‌به، محرز گردد و اجرای حکم مبتنی بر الزام محکوم‌علیه به پرداخت قیمت محکوم‌به، ادامه داشته باشد، تقدیم دادخواست اعسار از ناحیه محکوم‌علیه بلامانع خواهد بود.

نظر اکثریت

بله؛ دادگاه مال را توسط کارشناس به روز ارزیابی می‌نماید سپس به دادخواست اعسار و تقسیط رسیدگی می‌نماید؛ ماده 1 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد: چنانچه رد عین ممکن نباشد... و ماده 3 همین قانون مقرر می‌دارد: اگر استیفای محکوم‌به ممکن نگردد تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له، حبس می‌شود.

نظر اقلیت

بله؛ دادگاه از طریق اجرای احکام کیفری مال را به وسیله‌ی کارشناس ارزیابی می‌نماید؛ سپس به دادخواست اعسار و تقسیط رسیدگی می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها