ماده 19 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

(اصلاحی 1402/08/20)- تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ ها، مقطوعاً 14/000/000 ریال است.