اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها