تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۱۱۱

پیام: قوادی و دایر کردن مرکز فحشا و فساد، دو بزه متفاوت از یکدیگر بوده و ملازمه ای میان آن ها وجود ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص پرونده به شماره ثبت کلاسه ۱۰۴/۹۳۰۱۲۷ موضوع اتهام آقای غ. ۵۸ ساله، متأهل، آزاد، با معرفی کفیل، مشعر بر دایر نمودن مرکز فساد و فحشا و آقای م.الف. با معرفی کفیل و خانم م.الف. با معرفی کفیل، دایر بر رابطه نامشروع دون زنا، از عطف توجه به جمیع اوراق متشکله امر، گزارش ارسالی از ناحیه کلانتری در مقام تبیین نحوه ارتکاب عمل مجرمانه مزبور توسط خاطیان یاد شده مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ و صورت جلسه دستگیری متهمین به اتفاق توسط ضابطین قضایی به شرح پیوستی پرونده، به نتیجه جامع تحقیقات و بررسی های متداوله در مانحن فیه کیفرخواست اصداری تحت شماره ۱۶۶ مورخ ۲۷/۰۳/۹۳ از ناحیه دادستان عمومی و انقلاب و دفاعیات نماینده مشارالیه از کیفرخواست مزبور، اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمین نسبت به موضوعات منتسبه و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر آنان به شرح اوراق حاصله، بازجویی های مأخوذه نزد مراجع ضابطین قضایی و شعبه ششم دادیاری دادسرای ذی ربط و اقاریر متهمین ردیف های اول و دوم در دادگاه و عدم حضور متهم ردیف سوم علی رغم اخطار کتبی و ابلاغ قانونی و عدم ارائه لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل و عدم ارائه اسناد و مدارک حسب ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جهت عدم حضور قانونی در دادگاه تا این مرحله از رسیدگی، به حکایت صورت جلسه تحریری تنظیمی در وقت رسیدگی تعیین و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، محکمه نظر به جمیع مستندات امر شرح اتهامات انتسابی به متهمین را ثابت و مجرمیتشان را محرز تلقی، مستنداً به ماده ۶۳۷ و بند الف ماده ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ناظر به مواد ۱۸ - ۱۴۰- ۱۴۱ - ۱۴۴ - ۱۶۰- ۱۶۱ - ۱۶۴ - ۱۶۵ و تبصره همان ماده ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۷۱ - ۱۷۲ همگی از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با رعایت مادتین ۲۱۷ - ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت متهمین، متهم ردیف اول به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق علاوه بر مجازات مقرره مسدود شدن موقت محل وقوع بزه به مدت ۶ ماه، ((محل مربوطه)) و متهمین ردیف های دوم و سوم را هرکدام به تحمل نودونه ضربه شلاق تعزیری به نحوی که به سروصورت و جای حساس بدن اصابت ننماید در مکان محصور و مسقف صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و قابل واخواهی پس از ده روز از ابلاغ و نسبت به سایر متهمین حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرری- شمس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای غ. به طرفیت خانم م. و گزارش مأمورین از دادنامه ۹۳۰۳۴۹ مورخ ۱۶/۰۶/۹۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم ارتکابی دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء حسب مواد استنادی قانونی به مجازات مقرره در دادنامه بدوی محکوم گردیده است. حال اظهارات تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده حکایت از این دارد که خانم م. با افراد دیگر از افغانی ها و غیرافغانی ها با قوادی آقای غ. رابطه برقرار و مرتکب زنا می شدند و به این عمل عنوان قوادی صادق می‌باشد اما این که تجدیدنظرخواه فسادهای دیگر داشته و این که مرکزی را برای انجام فساد دایر کرده باشد نیز نمی‌باشد و با اختیار حاصل از تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جرم ارتکابی آقای غ. (قوادی) محرز می‌باشد و با استناد ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به ۷۵ ضربه شلاق و یک سال تبعید از محل سکونت دائمی به کهنوج محکوم می‌گردد. و با این ترتیب طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

قنبری - طائفی