حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های کیفری یک استان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/08
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‌های کیفری یک استان

پرسش

آیا قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک استان، به طور کلی از سوی دادستان قابلیت اعتراض دارد یا اینکه قابلیت اعتراض نسبت به قرار عدم صلاحیت، صرفاً ناظر به مواردی است که از سوی دادستان کیفرخواست صادر شده باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اطلاق ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می‌رسد قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادگاه کیفری یک در پرونده‌ها اعم از آن که با کیفرخواست یا مستقیم در دادگاه مطرح شده باشد، قابل تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به منطوق ماده 390 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با الحاقات و اصلاحات بعدی که به صراحت مقرر داشته است: ((قرار عدم صلاحیت از طرف دادستان قابل تجدید نظر است)) و این موضوع ناظر پرونده‌هایی است که هم مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و هم پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردد؛ بنابراین در کلیه جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک استان، چه آن‌هایی که مستقیم مطرح و چه آن‌هایی که با صدور کیفرخواست از دادسرا ارسال می‌گردد؛ قرار عدم صلاحیت توسط دادستان قابل تجدید نظرخواهی است.

نظر اقلیت

دادستان صرفاً در پرونده‌هایی که با صدور کیفرخواست از دادسرا ارسال می‌شود، حق تجدیدنظرخواهی دارد و در پرونده‌های فاقد کیفرخواست نسبت به قرارهای عدم صلاحیت، حق تجدید نظرخواهی ندارد.

منبع
برچسب‌ها