ماده 419 قانون مدنی

در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

عناوین و برچسب‌ها