فصل چهارم - سازمان و مقررات مالی

از قانون حفاظت و بهره‌‌ برداری از جنگلها و مراتع
(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی ایران وابسته به وزارت کشاورزی است و دارای شخصیت حقوقی میباشد رئیس سازمان مزبور سمت معاونت وزارت‌ کشاورزی را در امور جنگل و مرتع داشته و به انتخاب وزیر کشاورزی و صدور فرمان همایونی منصوب میگردد و معاونان سازمان مزبور سمت مدیر‌کل وزارت کشاورزی را خواهند داشت.
(منسوخه 1348/01/20)- سازمان جنگلبانی دارای ذیحساب مستقلی است که از طرف وزارت دارائی و با موافقت رئیس سازمان جنگلبانی تعیین خواهد شد.‌ پرداخت کلیه هزینه‌ ها در حدود بودجه مصوب با اجازه رئیس سازمان میباشد.
(منسوخه 1348/01/20)- به منظور حسن انجام امور فنی و مالی و تلفیق برنامه ‌های مربوطه و تنظیم امور بررسی های جنگل شورائی بنام شورای عالی جنگل در‌ سازمان جنگلبانی ایران تشکیل می‌ شود این شورا مرکب خواهد بود از شش نفر از اعضاء عالیرتبه وزارت کشاورزی که حداقل دارای درجه مهندسی در‌ رشته جنگل یا کشاورزی و تجربیات کافی در رشته جنگل باشند اعضاء شورا بنا به پیشنهاد رئیس سازمان جنگلبانی ایران و تصویب وزیر کشاورزی ‌تعیین میگردند و از لحاظ مقام و حقوق و کلیه مزایا در ردیف معاون سازمان جنگلبانی خواهند بود.
(منسوخه 1348/01/20)- وظائف شورای عالی جنگل عبارتست از:
الف - مطالعه و اظهارنظر درباره برنامه‌ های عملیات سالیانه سازمان جنگلبانی.
ب - بررسی طرحهای آموزشی.
ج - مطالعه و تدوین آئین‌ نامه مربوط بقوانین جنگل.
د - مطالعه و اظهارنظر نسبت بطرحهای جنگلداری که به منظور بهره‌ برداری علمی و فنی از جنگلها تهیه می‌ شود.
ه- - اظهارنظر درباره کلیه مسائلی که از طرف وزیر کشاورزی یا رئیس سازمان جنگلبانی ارجاع می‌ شود.
برای حفظ و حراست جنگلها و مراتع در صورت لزوم سازمانی بنام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلبانی از افسران و درجه ‌داران و‌ افراد ارتش تشکیل می‌ شود.
تبصره - تخلفات و اتهامات افسران و درجه ‌داران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط بموضوعات و وظایف نظامی است طبق قانون ‌دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می ‌شود و در سایر موارد تابع قوانین و مقررات عمومی میباشد.
وظایف و اختیارات رئیس سازمان جنگلبانی ایران بشرح زیر است:
1 - اداره امور سازمان جنگلبانی و مراتع ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
2 - استخدام و عزل و نصب کارکنان طبق قوانین و مقررات مربوط و بر اساس تشکیلات و بودجه مصوب.
3 - نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط بعرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده یا ‌قانوناً بتملک دولت درآمده است.
4 - نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان جنگلبانی و مراتع در مراجع اداری و قضائی و موسسات خصوصی اعم از داخلی و ‌خارجی با حق انتخاب وکیل و اعطای حق وکالت در توکیل تا یک درجه.
تبصره - رئیس سازمان جنگلبانی ایران میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مسئولیت خود به هر یک از معاونان یا روساء واحدهای ‌تابعه تفویض نماید.
دارائی سازمان جنگلبانی به شرح زیر است:
1 - کلیه ساختمانها و تأسیسات و هرگونه اموال و اثاثیه که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی ایران است و یا بعد از ‌اعتبارات سازمان جنگلبانی یا از اعتبارات دیگری که در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ایجاد یا خریداری و یا بهر نحو دیگر بملکیت‌ سازمان جنگلبانی ایران درآید.
2 - سرمایه‌ ای که برای بهره‌ برداری در اختیار سازمان جنگلبانی گذارده میشود.
(منسوخه 1399/06/19)- کلیه درآمدهای حاصل از اجرای قوانین جنگلها و مراتع کشور درآمد اختصاصی سازمان جنگلبانی ایران محسوب و نحوه مصرف آن در‌ بودجه هر سال معلوم و مشخص میگردد.
معاملات سازمان جنگلبانی ایران که جنبه فوریت دارد و یا مصلحت ایجاب کند که با ترک مناقصه و مزایده انجام شود در صورتی که‌ مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ریال باشد با تصویب رئیس سازمان و در صورتی که مبلغ هر معامله تا دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد رئیس سازمان و ‌تأیید وزیر کشاورزی و تصویب هیئت وزیران مجاز است.
سازمان جنگلبانی مجاز است احتیاجات کارخانجات صنایع چوب کشور را که کلیه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون ‌رعایت آئین‌ نامه معاملات دولتی تأمین نماید.
تبصره (منسوخه 1348/01/20)- وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مجاز است مواد اولیه چوبی مورد مصرف بخش خصوصی برای صنایع چوب و سلولز به استثنای سوخت‌ کارخانه‌ ها و کارگاهها را از طرحهایی که رأسا عمل می‌ نماید بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند قیمت هیزم و چوبهای مصرفی بخش‌ خصوصی برابر میانگین نرخ طرحهای واگذاری به بخشهای خصوصی در همان ناحیه و همان سال تعیین می‌ شود و در صورت نبودن شرایط تعیین‌ میانگین نرخی مورد عمل قرار خواهد گرفت که به تصویب کمیسیون مصرح در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب دی ماه سال 1349 رسید باشد.
(منسوخه 1399/06/19)- سازمان جنگلبانی مجاز است وجوهی که از جرایم و همچنین فروش مواد بازداشتی بدست آمده و میآید پس از کسر بیست درصد به درآمد قطعی خود منظور و بیست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا در صورتی که به موجب احکام و یا قرارهای قطعی صادره از مراجع ‌قضائی سازمان ملزم باسترداد جرایم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتی گردد تا از محل سپرده‌ های مزبور بصاحب حق و یا بابت حق ‌الکشف‌ بمأمورین پرداخت نماید در صورتی که مبلغ سپرده کافی برای پرداخت محکوم به نباشد سازمان مکلف است بقیه آن را جزو دیون و تعهدات سال بعد ‌منظور و پرداخت کند.
در صورتی که سازمان جنگلبانی از بیست درصد سپرده مذکور تا آخر هر سال استفاده نکرد آن را به درآمد سال آینده منظور خواهد نمود.
تبصره 1 - سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرائی آئین‌ نامه وصول جرایم قاچاق استفاده مینماید.
تبصره 2 - سازمان جنگلبانی آئین ‌نامه تقسیم جرایم نقدی و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتی را تهیه و با تصویب هیئت وزیران بموقع‌ اجرا خواهد گذارد.
در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت بتملک منابع طبیعی ملی شده به عمل میآید سازمان جنگلبانی از پرداخت مالیات و عوارض ثبتی و ‌حق ‌الثبت و هرگونه الصاق تمبر معاف است ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد باید به وسیله سازمان جنگلبانی پرداخت گردد.

در صورتی که مقطوعات غیرمجازی در محوطه ایستگاههای راه ‌آهن دولتی ایران کشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماینده ‌راه‌ آهن محل تحویل خواهد گردید که تا تاریخ حمل آن از طرف مأمورین سازمان جنگلبانی نسبت به نگهداری مقطوعات مزبور اقدام نماید به این قبیل ‌کالاها حق‌ الارض و انبارداری تعلق نخواهد گرفت.
سازمان جنگلبانی موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتی فوق را تحویل گرفته و خارج نماید‌ در غیر اینصورت نسبت به مازاد از دو ماه باید حق‌ الارض و انبارداری پرداخت کند.