ماده 470 قانون مدنی

در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است.

عناوین و برچسب‌ها