وضعیت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 (مواد راجع به جایگزین حبس)، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای س.خ. فرزند س.م.، 38 ساله، شغل آزاد، متاهل، فاقد پیشینه کیفری دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به طفل صغیر ع.ت.پ. 12 ساله به علّت بی احتیاطی در رانندگی خودروی وانت تویوتا شماره... با توجه به شکایت ولی قهری مصدوم آقای الف. ت.پ. فرزند ر.، کیفرخواست دادسرای ری، گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسر کارشناس تصادفات، گواهی های پزشکی قانونی مصدوم، اقرار صریح متهم در دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری اش محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم موصوف را از حیث جنبه خصوصی بزه مستندا به مواد 448 و 450 و 452 و 454 و 462 و 488 بند ب و 490 و 504 و 549 و 635 و 641 و 642 و 646 و 656 و 709 و 710 قانون مجازات اسلامی به پرداخت جمعا دو درصد دیه کامل بابت خراشیدگی و سائیدگی حارصه در سمت چپ صورت و روی زانوی چپ و خلف آرنج چپ و یک سه هزارم دیه کامل بابت سائیدگی حارصه بند دوم انگشت دوم دست چپ و چهار درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان ترقوه چپ که التیام مطلوب دارد در حق مصدوم از نوع دیه انتخابی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع صدمات و از حیث جنبه عمومی جرم به استناد ماده 717 قانون تعزیرات با رعایت بند 1 مادّه 3 اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری - نوربخش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای س. ح.ب.د. فرزند س.م. که نام خانوادگی وی خ. اشتباها تایپ شده و ح. صحیح است از دادنامه شماره --- مورخ 22/4/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن و به لحاظ بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری که منجر به تصادف و ایراد ضرب وجرح غیرعمدی نسبت به تجدیدنظرخوانده صغیر آقای ع.ت.پ. 12 ساله با ولایت قهری پدرش آقای الف. ت.پ. محکوم به پرداخت مقادیری بابت دیه در حق تجدیدنظرخوانده ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه گردیده و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی به نظر می‌رسد النهایه چون ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ گردیده است لذا استناد به آن موجه نمی‌باشد و به استناد تبصره 4 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن حذف ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و اضافه نموده ماده 68 و شق ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به عمل آمده تایید می‌گردد.رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

منصوری - جعفری شهنی

منبع
برچسب‌ها