تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۸۸۹

پیام: در جنایات مادون نفس، جنبه عمومی جرم با لوث و قسامه ثابت نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب وجرح عمدی و نیز ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی و اتهام آقای م.س. مبنی بر شرکت در ایراد ضرب وجرح عمدی و ایراد ضرب وجرح عمدی منتهی به شکستگی استخوان دنده سمت راست؛ با عنایت به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران و اظهارات گواهان در برگ های ۱۶ الی ۱۸ پرونده و گواهی های پزشکی قانونی، دادگاه موضوع را از موارد لوث تشخیص و اجرای قرار قسامه نموده است، لذا توجه اتهام به هر دو نفر محرز است. دادگاه با استناد به مواد ۱۶۰، ۲۹۱، ۴۴۸، ۴۶۲، ۴۸۸، ۵۴۹، ۵۵۹، ۴۵۶، ۶۵۳، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آقای م. را به پرداخت جمعاً دوازده و هفتادوپنج صدم (۷۵/۱۲) درصد دیه کامل بابت شکستگی بینی و عمل جراحی صورت گرفته، کبودی و دامیه زیر چشم راست، کبودی بینی، کبودی خلف گردن و جراحت دامیه قاعده بینی در حق شاکی و آقای م.س. را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت شکستگی دنده نهم سمت راست در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم با استناد به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آقای م. را به تحمل یک سال حبس و آقای م.س. را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید. در مورد صدمه پارگی رباط متقاطع قدامی زانوی راست شاکی ادای سوگند ننموده است و راجع به اتهام آقای م.س. نیز ادله اثباتی کافی ارائه نشده است، لذا با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم بر برائت صادر و اعلام می‌گردد. راجع به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده تهران چون قرار صادره بر اساس موازین قانونی بوده و ایراد و اشکال موثری که موجب خدشه بر آن گردد ارائه نشده است، با استناد به بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مذکور را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است و در سایر موارد حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - معصومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای... و خانم... به وکالت از آقای م. و م.س. به طرفیت آقای م.ر. و هم چنین آقای م.ر. به طرفیت آقای م.س. هر یک نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۳۰۰۴۵۳- ۱۹/۰۵/۹۳ شعبه ۱۱۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه مذکور آقایان م. و م.س. به اتهام مشارکت در ایراد ضرب وجرح عمدی هر یک به پرداخت دیه در حق آقای م.ر. و از بابت جنبه عمومی آقای م. به تحمل یک سال حبس و آقای م.س. به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم و در خصوص اتهام آقای م.س. دایر بر ضرب وجرح عمدی حسب مواد استنادی در دادنامه حکم برائت صادرشده است. اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و مفاد صورت جلسه مورخ ۱۴/۰۵/۹۳ دادگاه بدوی که صدور حکم بر اساس آن و از طریق لوث و اجرای قسامه توسط شاکی خصوصی بوده است و بر محکومیت آقایان م. و م.س. به پرداخت دیه در حق شاکی خصوصی که با اجرای قسامه ثابت شده است ایرادی وارد نیست ولی لوث و قسامه فقط برای اثبات دیه موثر می‌باشد و نمی تواند با لوث و قسامه حکم بر محکومیت از جهت جنبه عمومی صادر کرد و لذا از بابت جنبه عمومی اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد است و دادگاه به استناد بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجازات از جنبه عمومی را نقض و به استناد ماده ۱۷۷ قانون مذکور آقایان م. و م.س. را از بابت جنبه عمومی تبرئه می نماید. و اما حکم به محکومیت آنان به پرداخت دیه صحیح بوده و ایرادی به دادنامه از این حیث وارد نمی‌باشد. و هم چنین حکم برائت آقای م.س. نیز صحیح و مطابق مقررات می‌باشد و اعتراض موجهی در این موارد از سوی تجدیدنظرخواهان به عمل نیامده است، لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان وفق بند الف از ماده ۲۵۷ مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ناصری نژاد - قاسمی