صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس

موضوع

دادگاه صالح درصورت نقض قرار در دادگاه تجدیدنظر

پرسش

قرار منع تعقیب صادره از دادگاه بخش توسط دادگاه تجدید نظر نقض، جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بخش اعاده می‌گردد. در این اثناء با اطلاع از وجود شکایت از ناحیه احدی از اصحاب پرونده علیه قضات دادگاه مذکور، قضات دادگاه موصوف قرار امتناع از رسیدگی صادر، پرونده را به نزدیکترین مرجع قضایی ارسال می دارند نکته اینجاست ادامه رسیدگی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر با دادسرا است یا با دادگاه ؟

نظر هیئت عالی

صرف شکایت انتظامی از قضات از موارد رد محسوب نمی شود لهذا دادگاه بخش کماکان صلاحیت ادامه رسیدگی را دارا است.
صراحت تبصره ذیل ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری موید این عقیده می‌باشد.

نظر اکثریت

اولاً با توجه به وظایف و ساختار قانونی دادگاه بخش، رسیدگی به شکایت در این دادگاه، به دو بخش قابل تقسیم است الف: تحقیقات، که به مثابه عملکرد دادسرا است. ب: دادرسی، به مانند عملکرد دادگاه است هرچند اعمال این تفکیک در پاره ای از موارد دشوار بوده به هر حال عموماً صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه بخش دلالت برمرحله تحقیقات (دادسرا)دارد.ثانیاً:دادگاه کیفری ای که در معیت آن دادسرا استقرار دارد با رعایت ماده ۳۳۵ آیین دادرسی کیفری شروع به رسیدگی می نمایید. پس این الزام، به استثناء موارد مقرر در ماده ۳۴۰ ق.آ.د.ک مانع ارسال پرونده به دادگاه، بدون جری آن دردادسرا می‌گردد.ثالثاً:در انتهای ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری عبارت نزدیکترین مرجع قضایی مقرر شده که عبارت مذکور هم دادسرا را شامل می‌گردد و هم دادگاه را. بنابراین به استثناء مواردمقرر درماده ۳۴۰ قانون یادشده رسیدگی پرونده بدواً در دادسرا وسپس عندالاقتضاء دردادگاه به عمل می آید.

نظر اقلیت

با توجه به صراحت ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی که به نزدیکترین دادگاه اشاره دارد فلذا پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.