هیأت ‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۹۴۷ /۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۲) ماده (۷۲) و ماده (۷۴) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۹۲ - تصویب کرد:
۱ - ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (۴/۴۹۰/۰۰۰) ریال تعدیل می ‌شود.
۲ - میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

ردیف تخلفات مستندات قانونی ارقام به ریال
۱ تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل) تبصره (۳) ماده (۱۷) ۱/۲۰۰/۰۰۰
۲ تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر) تبصره (۳) ماده (۱۷) ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداقل)  تبصره (۴) ماده (۲۸) ۲/۴۰۰/۰۰۰
۴ تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر)  تبصره (۴) ماده (۲۸) ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
۵ عدم درج قیمت در هر بار ماده (۶۵) ۹۶۰/۰۰۰
۶ عدم صدور صورتحساب در هر بار ماده (۶۶)  ۸۴۰/۰۰۰
۷ عدم نگهداری صورتحساب یا عدم ارایه آن به مأموران تبصره ماده (۶۷) ۷۲۰/۰۰۰
۸ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه اول ماده (۶۸) ۳/۰۰۰/۰۰۰
۹ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه دوم  ماده (۶۸) ۷/۶۰۰/۰۰۰
۱۰ عدم رعایت مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ماده (۶۸) ۱۵/۰۰۰/۰۰۰


معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری