تعدیل ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور [و سایر مواد قانون مذکور]

مصوب 1397/03/20 هیات وزیران

هیأت ‌وزیران در جلسه 1397/3/20 به پیشنهاد شماره 238947 /60 مورخ 1396/10/26 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (2) ماده (72) و ماده (74) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب 1392 - تصویب کرد:
1 - ارزش ریالی تخلفات مندرج در تبصره (2) ماده (72) قانون نظام صنفی کشور و اصلاح بعدی آن به مبلغ چهار میلیون و چهارصد و نود هزار (4/490/000) ریال تعدیل می ‌شود.
2 - میزان جرایم تخلفات در قانون یاد شده به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود:

ردیف تخلفات مستندات قانونی ارقام به ریال
1 تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداقل) تبصره (3) ماده (17) 1/200/000
2 تبلیغات بدون پروانه کسب معتبر (حداکثر) تبصره (3) ماده (17) 300/000/000
3 تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداقل)  تبصره (4) ماده (28) 2/400/000
4 تعطیلی منجر به عسر و حرج مصرف کننده (حداکثر)  تبصره (4) ماده (28) 24/000/000
5 عدم درج قیمت در هر بار ماده (65) 960/000
6 عدم صدور صورتحساب در هر بار ماده (66)  840/000
7 عدم نگهداری صورتحساب یا عدم ارایه آن به مأموران تبصره ماده (67) 720/000
8 عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه اول ماده (68) 3/000/000
9 عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه دوم  ماده (68) 7/600/000
10 عدم رعایت مفاد مواد (16) و (17) و مقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون برای مرتبه سوم و مراتب بعدی ماده (68) 15/000/000


معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

عناوین و برچسب‌ها