اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب ‌و کار اقدام می ‌کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام‌ شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه ‌دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.