ماده 114 قانون محاسبات عمومی کشور

کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است ‌که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر‌ واگذار کنند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)