کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ‌ها و موسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا موسسه دولتی است ‌که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر‌ واگذار کنند.