شماره پرونده ۵۱۰ - ۸۸ - ۹۳
سوال
«الف» طبق بیع نامه ­ای زمینی را به «ب» می ­فروشد و پس از یک ماه از آن تاریخ «ب» با یک توافق مجزا برای ادای دین خود و پرداخت ثمن یک فقره چک خودش ک-ه به صورت متقلبانه و با تغییر هویت جدید از بانک گرفته است به «الف» می­ دهد. پس از آن «الف» نیز چک را به «ج» و نهایتاً به «د» منتقل می­ شود. پس از سر رسید تاریخ چک و برگشت چک به جهت عدم اصالت، آیا اقدام «ب» مشمول جرم کلاهبرداری هست یا خیر؟
نظریه شماره ۸۲۸/۹۳/۷ - ۱۰/۴/۱۳۹۳
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- طرق مدنی جبران خسارت از قبیل فسخ، بطلان و… مانع از آن نیست که زیان دیده علیه وارد‌کننده زیان مبادرت به طرح شکایت کیفری نماید.
ثانیاً- درفرض استعلام باتوجه به مفاد آن، نظر به اینکه اقدامات متقلبانه بعد از تحصیل مال انجام گرفته است و یکی از شروط تحقق کلاهبرداری اق-دامات متق-لبانه قبل از تحصیل مال می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد موضوع از شمول عنوان کلاهبرداری خارج باشد. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع رسیدگی‌کننده است.