تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: ‌الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب - توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج - کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [ یک سوم از یک ماه ] تا یک سال. ‌د - انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. ه - تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج ...
ادامه ...
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.