مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع

عنوان جرم
مباشرت به سقط غیرقانونی جنین به طور وسیع
مجازات
جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم علاوه بر مجازات درجه 2
مستند قانونی
تبصره 2 ماده 61 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24

عناوین و برچسب‌ها