مغایرت رأی کمیته تعیین مشاغل سخت و زیان آور با لیست ارسالی از ناحیه کارفرما

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: 9509970955200318

پیام: در صورتی که شغل بیمه شده به عنوان شغل سخت و زیان آور از ناحیه کمیته تعیین و تطبیق استانی مشاغل سخت و زیان آور مورد تائید قرار گیرد، لکن با شغل یا شغل های مندرج در لیست های ارسالی از ناحیه کارفرما و گزارش بازرسان و پرونده های فنی و مدارک ارائه شده توسط بیمه شده مغایرت داشته باشد، رأی کمیته مذکور نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه به موجب جزء 1 از بند ب تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی (قانون بازنشستگی پیش از موعد) مقرر شده که افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به سامان تأمین اجتماعی پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی نمایند که حسب بررسی شکایت و ملاحظه مدارک ابرازی و پرونده بیمه ای وی و با عنایت به مطالعه لایحه دفاعیه مشتکی عنه [سازمان تأمین اجتماعی همدان] شاکی به جهت اینکه اولاً کمیته از میزان مقرر قانونی دارای سابقه بیمه ای بوده، ثانیاً بین مشاغل ادعایی وی با مشاغل مذکور در لیست کارفرما مغایرت داشته و وی 950 روز در مشاغل سخت اشتغال یافته دلیلی ارائه ننموده است. لذا فاقد شرایط مقرر قانونی جهت بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور می‌باشد و شعبه با توجه به مراتب فوق شکایت [الزام طرف شکایت به صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور] را غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه 16دیوان عدالت اداری

عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مستفاد از ماده 2 آیین نامه اجرائی بند 5 جز ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1385/12/26 هیات وزیران در صورتی که شغل بیمه شده به عنوان شغل سخت و زیان آور از ناحیه کمیته تعیین و تطبیق استانی مشاغل سخت و زیان آور مورد تائید قرار گیرد، لکن با شغل یا شغل های مندرج در لیست های ارسالی از ناحیه کارفرما و گزارش بازرسان و پرونده های فنی و مدارک ارائه شده توسط بیمه شده مغایرت داشته باشد، در این صورت رای کمیته مذکور نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد. زیرا این کمیته شغلی را که متقاضی برخورداری از مزایای قانون اشتغال به شغل سخت و زیان آور مدعی آن شده بر اساس تعویض که در ماده 1 آئین نامه فوق الذکر از کارهای سخت و زیان آور بوده تائید نموده است. از آنجائی که بر اساس مستندات و دلائل ارائه شده از سوی تجدید نظرخواه بیمه پردازی وی در شغل مورد ادعا ثابت و مسلم بوده و مغایرتی بین رای کمیته مذکور با عناوین شغلی بیمه شده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد، بنابراین بنا به جهات فوق و با پذیرش تجدید نظرخواهی ضمن نقض رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 7 تجدید نظر دیوان عدالت اداری

جباری - دلاوری

منبع

عناوین و برچسب‌ها