متن آغازین آیین نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها (موضوع تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

هیأت وزیران در جلسه 1398/4/23 به پیشنهاد مشترک شماره 357 /100 مورخ 1397/3/28 سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (1) بند (1) ماده (7) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396 - آیین نامه تعیین فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها را به شرح زیر تصویب کرد: